ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

تعرفه سرویس مدیریت و حسابداری آپارتمان

در صورت رضایت از سرویس در طول مدت آزمایشی، لطفا برای ادامه اخذ سرویس فرم ثبت نام زیر را تکمیل و مبلغ 30 هزار تومان (پیش پرداخت) واریز  نمایید. ظرف مدت حداکثر 24 ساعت سیستم برای شما فعال شده و از طریق ایمیل به آگاهی شما می رسد.
تعرفه های استفاده از سرویس طبق جدول زیر می باشد (قابل پرداخت در دو قسط 3 ماهه، هر نوبت نیمی از باقی مانده مبلغ تعرفه):
تعداد
تعرفه سالانه به ريال
امکانات
تا 10 واحد
ريال 600,000
تا 20 نام کاربری مجزا
بین 10 و 20 واحد
ريال 1,000,000 
تا 40 نام کاربری مجزا
از 20 واحد تا 50 واحد
ريال 1,800,000
تا 80 نام کاربری مجزا
از 50 تا 200 واحد
ريال 2,800,000
تا 200 نام کاربری مجزا
از 200 تا 500 واحد ريال 4,000,000
تا 500 نام کاربری مجزا
بین 500 تا 1000 واحد ريال 5,200,000 تا 1000 نام کاربری مجزا
 
 
 
 
 
 
 
 
نام خانوادگی مدیر آپارتمان:
نام  آپارتمان                     :
تعداد واحد                       :
شماره تماس                  :
 ایمیل                             :