ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

تصرف عدوانی یکی از پارکینگ ها یا حیاط ساختمان

هرگاه مالک آپارتمان فاقد پارکینگ خودروی خود را در حیاط ساختمان متوقف نماید مدیر ساختمان ابتدا این امر خلاف قانون را تامین دلیل می کند. سپس  با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی از مالک فوق تحت عنوان متصرف عدوانی شکایت می کند. دادسرا با تحقیقات مقدماتی مالک یاد شده را به عنوان متهم با صدور کیفر خواست به دادگاه معرفی می کند. دادگاه نیز مالک متصرف را طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن محکومیت به یک ماه تا 3 سال حبس از مورد تصرف (حیاط)، رفع تصرف عدوانی می کند. چنانچه بعد از اجرای حکم مالک مذکور مجدد اتومبیل خود را در حیاط ساختمان پارک کند، علاوه بر رفع تصرف عدوانی، او را طبق ماده 693 همان قانون به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد کرد.

منبع: همشهری