ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

قانون: حفاظ درب های واحدهای آپارتمانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چنانچه در ساختمانی به دلیل به هم خوردن منظر عمومی مشاعات ساختمان ، مدیر ساختمان مانع از نصب درب حفاظ آهنی برای واحدها شود، از آنجا که حفاظ درب جزء مشاعات ساختمان نیست و به دلیل حفظ اموال و امنیت جانی ضرورت دارد، مالکان می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف نسبت به جلب نظر کارشناس برای تایید ضرورت نصب حفاظ و عدم ایجاد ضرر برای سایر مالکان مشاعی اقدام و سپس آن را نصب نمایند.
 

منبع: همشهری