ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

قانون: رسیدگی خارج از نوبت به پرونده مالک بدهکار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چنانچه مالک یا استفاده کننده ای سهم بدهی خود از هزینه های مشترک را به مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت نکند ، ترتیباتی برای وصول در ماده 10 مکرر قانون تملک اپارتمان مقرر شده است. همچنین جهت تضمین تحقق این امر قانونگذار در آخرین  اصلاحاتی که در قانون به عمل آورده است و با الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مزبور می گوید: در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترکممکن یا موثر نباشد ، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه ها موظند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی کنند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی ککه به مجموعه ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
 
منبع: همشهری