ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

قانون: مزاحمت پزشک و بیمار در ساختمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در ساختمان مسکونی ایی که واحد یا واحدهایی به پزشکان اختصاص یافته، اگر ازدحام بیماران بیش از حد متعارف باشد ، مدیر ساختمان می تواند به نمایندگی از طرف سایر مالکین از آن مطب تحت عنوان مزاحم در دادسرای عمومی شکایت کند و در صورت احراز و اثبات صحت امر، دادگاه می تواند از مزاحمت پزشک مذکور جلوگیری نماید  و حتی او را  محکوم به حبس نیز کند اما اگر دادسرا سوء نیت پزشک را احراز نکند ، قرار منع پیگرد یا حکم برائت وی صادر می شود.
 

منبع : همشهری