ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

قانون: خسارت براساس تعمیرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگرهنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین خسارتی وارد شود ، مالک آپارتمان زیان دیده می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، زیان های وارده به خود را از مالک آپارتمان تعمیرکننده بخواهد. دادگاه نیز پس از بررسی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری می تواند مالک مقصر را به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 329 قانون مدنی محکوم نماید.
 

منبع: همشهری