ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

دستورالعمل: تراکم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تراکم ساختمانی عبارت است از نسبت سطح مفید مسکونی به کل زمین. این شاخص، ابزاری مناسب در جهت توسعه های مسکونی است. تراکم را می توان به تراکم های کم ، متوسط، زیاد و ویژه طبقه بندی کرد.تراکم ساختمانی باید چنان باشد که نور ، تهویه و فضای باز کافی ، سطوح لازم برای تمامی تسهیلات مورد نیاز مجموعه های مسکونی مانند پارکینگ، فضای تفریحی و .... شرایط ایمنی ، آسایش و حریم های خصوصی برای تمام خانواده ها فراهم آید.
 

منبع: همشهری