ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

دستورالعمل: سلب آسایش با صدای پای ساکنان طبقه بالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شدت انعکاس صدای برخورد پا یا هرجسم دیگر با کف آپارتمان که به طبقه پایین منتقل شده و موجب اختلال آرامش آن طبقه می گردد ، اصولا از مسائل فنی و سازه ای ساختمان است و برای اینکه به کل ساختمان مربوط نیست ، نمی تواند اقدامی از سوی مدیر ساختمان قابل تصور باشد اما هرگاه صدای پا و برخورد اجسام طبقه بالا بیش از حد متعارف موجب سلب آسایش آپارتمان طبقه پایین باشد، مالک طبقه فوقانی به عنوان مزاحم در دادسرای عمومی قابل تعقیب خواهد بود.
 

منبع: همشهری