ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

قانون: قطع برق اختصاصی مالک بدهکار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگر مدیر ساختمان پس از ابلاغ اظهارنامه و گذشت 10 روز با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی طبق تبصره یک ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها از دادگاه درخواست محرومیت واحد بدهکار از خدمات دولتی را بنماید ، در این صورت چون برق اختصاصی واحد بدهکار جزء خدمات دولتی محسوب می شود، دادگاه پس از احراز صحت ادعای مدیر ساختمان ، مالک بدهکار را به محرومیت از خدمات دولتی از جمله برق اختصاصی محکوم خواهد کرد. در راستای اجرای مفاد دادگاه اجرای احکام با ارسال نامه به شرکت برق، دستور قطع برق اختصاصی واحد مالک بدهکار را صادر می نماید و شرکت یاد شده موظف است بلافاصله برق آپارتمان موصوف را قطع کند.
 
منبع:  همشهری