ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

قسمتهای مشترك آپارتمان با ذكر نام آنها

برای آنكه بدانیم چه قسمتهایی از آپارتمان مشترك است و اختلافی در تعیین این قسمتها بوجود نیاید از ماده٤ آیین نامه اجرایی قانون تملك آپارتمانها استفاده می كنیم طبق این ماده قسمت های مشترك عبارتند از :
الف) زمین زیر بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد 
ب) تأسیسات قسمت های مشترك از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهویه، رخ ت شویخانه،تابلوهای برق، كنتورها، تلفن مركزی، انبار عمومی ساختمان ، ا تاق سرایدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد،دستگاه آسانسور و محل آن، چاه های فاضلاب، لوله ها از قبیل : (لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارتمركزی، تهویة مطبوع، گاز، نفت، هواكش ها، لوله های بخاری) گذرگا ههای زباله و محل جمع آوری آن و غیره.
پ) اسكلت ساختمان
ت) درها، پنجره ها، راهروها، پله ها و پاگردها كه در خارج از قسمت های اختصاصی قرار گرفته اند
ث) تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین كننده روشنایی، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیساتمربوط به آنها، به استثنای تلفن اختصاصی، شیرهای آتش نشانی ، آسانسور و محل آن ،محل اختتام پله و ورودبه بام و پله های ایمنی.
ج- بام و كلیه تأسیساتی كه برای استفاده عموم شركا و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است
ح- نمای خارجی ساختمان
خ- محوطه سا ختمان، باغ ها و پاركها كه جنبه عمومی دارد و در سند اختصاصی ثبت نشده است .موارد فوق قسمت های مشترك آپارتمان است كه در مالكیت مشاع تمام شركای ملك است، هر چند كه درقسمت اختصاصی واقع شده یا از آن قسمتها عبور كند. همه مالكین یا استفاده كنندگانی كه نماینده مال كهستند مانند مستأجرین حق استفاده از این قسمت ها را دارا هستند و هیچ كس نم ی تواند ازاستفاده آنها تا حدی كه ضرری به استفاده دیگران وارد نیاورد، ممانعت نماید.گذاردن میز و صندلی وهر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترك ممنوع است، مگر د ر صورت جلبرضایت تمامی مالكین.