ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

مراقبت از در و پنجره های UPVC

باخریدنصب در و پنجره های UPVC می توان ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش آلودگی های صوتی وآلودگی هواونیزحذف اثرات مخربUV را به انتظار نشست. بااین حال اگر بخواهید بیشترین بهره را از دروپنجره های دوجداره ی   UPVCخود ببرید، رعایت برخی ازنکات باعث می شود کارایی و عمراین ها بیش ازپیش بالا برود .این نکات به قرار زیراست:

- هرچند وقت یک بار به طورمنظم تمام قطعات مکانیکی ومتحرک دروپنجره هاراروغن کاری کنید.البته روغن کاری بایدتوسط روغن های رقیق انجام شود   .
- برای پاک کردن دروپنجره هامی توانید ازمخلوط آب وصابون استفاده کنیدتابدون باقی گذاشتن اثرگردوغبار،دروپنجره هارا براق سازد.بااین حال دروپنجره هادرمقابل زیان های مواد شوینده مقاومت کامل دارند.
- پارچه ای که برای پاک کردن پنجره ها انتخاب می کنید،بدون پرز باشد تابتوان به راحتی دروپنجره هاراتمیزکرد.
- ازنزدیک کردن وسایل حرارت زاهمچون آتش جوشکاری ویا شعله ی مستقیم به دروپنجره اجتناب کنید.
- به طورمرتب دستگیره هاوقسمت های متحرک دیگر پنجره های دوجداره یUPVC راوارسی کنید که شل وهرز نشده باشد.باوارسی منظم این قسمت ها،می پیچ های هرزوخراب رایافت وآنهاراپیش از بروز مشکل محکم کرد.
- حتمابه  دستور العمل هایی که ازطرف سازنده درخصوص نحوه  استفاده ازاین قبیل دروپنجره هاارائه مدشود،دقت کنید تادرصورت بروزهرگونه مشکل بتوان آن رابرطرف کرد.
- یکی ازقسمت های حساس ومهم این نوع ازدروپنجره ها،لاستیک های درزگیر آنهاست. بع منظوردوام بیشتراین لاستیک ها،حتما درزمانی مشخص حداکثرسه ماه یکبار آنهارا باپارچه ای حاوی صابون مایع تمیزکنید.این کارنرمی،انعطاف وتمیزی لاستیک هارابه ارمغان می آورد.
- در هنگام فعالیت هایی از جمله نقاشی وسیمان کاری و......لازم است که روی دروپنجره های دوجداره ی UPVCرا باپوشش مناسبی پوشاندتاآسیبی به آن نرسد.درصورت آلوده شدن،آنهارابه دقت تمیز کنیدتاوجود این موادباعث کدرشدن سطوح پنجره نشود.
- ممکن است پس ازنصب دروپنجره ها،هنوز برخی ازفعالیت ها اجرایی ساختمان باقی مانده باشد.بنابراین بهتر است،پوششی(کاور)روی دروپنجره هاکشیده شودتاازآسیب رسیدن به آنهاجلوگیری کند.دقت داشته باشیدکه این پوشش هابه مدت طولانی روی دروپنجره ها باقی نمانندِ؛چراکه ممکن است اثر چسب شان تامدت باقی بماند وآنگاه به راحتی پاک نمی شوند.
 
 
نویسنده مقاله:همشهری

فایل متن مقاله